Cykeløerne i
Smålandshavet.

Fejø

Det vigtigste projekt i Fejøs Cykelplan retter sig imod hver- dagstrafikken på Herredsvej, der foreslås istandsat med en ny vejafmærkning - det såkaldte 2-1 profil - som indgår i det officielle vejtypekatalog. Vejtypen omfatter opstribning af cykelbaner indenfor den eksisterende kørebane, samt en anden belægningsfarve på cykelarealerne. Det vil give cyklisterne større tryghed og sikkerhed, mens øens landbrugsredskaber og biltrafik uhindret kan passere hinanden som hidtil.

Øhavets supercykelrute
(pdf)
Vejtypen er testet med succes i Helsingør kommune under langt større trafikbelastning end på Herredsvej.

Til rekreativ cykling foreslås der etableret kyststier forskellige steder på øen, som skal forbinde kommunevejene, der typisk går fra Østerby og Vesterby ud til kysten. Det vil udover adgangen til Fejøs mange smukke kystområder, også gøre cykelmulighederne langt mere varierede på grund af de nye rundtursmuligheder.
Nyindretning af Herredsvej efter de nye vejregler, hvor der etableres cykelbaner primært til skoleeleverne med cykelbaner i begge vejsider med afvigende belægningsfarver
→ Klik her for yderligere projektdetaljer, billeder, mv.

Projektideer Hold musen over punkter

Cykelplan for Fejø

Billeder

Tegninger

Kontakt

 • Cykelfaciliteter på Vesterby Havn
 • Cykelrasteplads på Skalø
 • Cykelrasteplads midt i Vesterby
 • Færdselsbane ved Fejø Skole
 • Skolesti til Dybvig Havn
 • Kyststi imellem Dybvig Havn og Fejø Kirke
 • Kyststi ved Sletteren
 • Cykelforhold på Dybvig Havn
 • De smukke veje
Fejøforeningen
Kasper Tøgern
Telefon 2382 7619
muren@kasper-togern.dk

Femø

Landskaberne på Femø adskiller sig fra Fejø og Askø ved sine nærmest dramatiske bakkedrag, og dalstrøget Bækkenet der klø- ver sig ind imellem Sønderby og Nørreby, med bebyggelsen der stedvis ligger i terrasser. Dette særkende præger cykelplanen for Femø. Ikke blot oplevelsen og markedsføringen af Femø som cykelø, men også i forslaget til kommende projekter, der skal digte videre på dette særkende. På længere sigt er det et ønske, at der etableres en stiforbindelse igennem Bækkenets marginaljorder såfremt der kan etableres en god løsning der respekterer lodsejernes interesser. Skellettet i Femøs cykelnet er de 35 kilometer kommunevej, der stedvis er beplantet med stynede popler. Selvom det er en beplantningstype, der har mistet sin funktion i landbrugsdriften, ønskes de stynede popler bevaret og visse steder genplantet som en væsentligt del af kulturmiljøet på Femø. I den lille skala foreslås der etableret rastepladser til cyklisterne, opholdsarealer med overdækning i anlægget i Nørreby og forbedret cykelparkering og ventefaciliteter ved færgen. Stynede popler langs Askhavnsvej på Femø? Måske fremtidens vejmiljø på Femø?
→ Klik her for yderligere projektdetaljer, billeder, mv.

Projektideer Hold musen over punkter

Cykelplan for Femø

Billeder

Kontakt

 • Cykelhus ved færgen
 • Teltslagning ved havnen
 • Cykelrasteplads i Nørrebys lystanlæg
 • Bækkenet
 • Kommunevejene med stynede popler
 • Kyststi til sydspidsen
Femøforeningen
Marianne Kyhl Engelhardt
5471 5092
2086 9615
mke@mail.dk

Askø

På nordkysten af Lilleø har man en oplevelse af at være midt i øhavet med udsigt til Dybvig og Femø. På dette sted foreslås der etableret en lille rasteplads med tilhørende frugthave. Adgangsvejen til Lilleø er dæmningen, der stedvis kræver forstærkning, rækværk og vigepladser som foreslås etableret i projektets 2 fase. Af andre nyanlæg foreslås der etableret en ny stiforbindelse imellem Askø havn stiforbindelse imellem Askø havn og sommerhusområdet, med tilhørende stibro over afvandingskanalen og rasteplads ved pumpestationen med formidling om stedets fugleliv, historie og afvandingsprojektet. I den lille skala etableret der et nyt cykelhus ved færgen og forbedrede opholdsmuligheder ved købmanden. Dæmningen imellem Askø og Lilleø er ikke særlig cykelvenlig. Belægning og dæmning foreslås renoveret og tilført vigepladser til cyklister.
→ Klik her for yderligere projektdetaljer, billeder, mv.

Projektideer Hold musen over punkter

Cykelplan for Askø

Billeder

Kontakt

 • Overnatning på havnen
 • Cykelparkering på havnen
 • Cykelsti imellem havn og sommerhusområde
 • Cykelrasteplads ved pumpestationen
 • Rasteplads i Askø by
 • Renovering af dæmning
 • Cykelvenlige veje
 • Rasteplads i frugthave på Lilleø
Endnu ikke udpeget.

Cykeløerne i Smålandshavet

Med trafikforliget den 5. maj 2011 blev der bevilget midler til at gennemføre cykeløprojekter på Askø, Fejø og Femø. Bevillingen er givet til Lolland kommune, der har indsamlet projektønsker på de tre øer, som er samlet på denne side. Efter planen behandles cykeløprojektet i Økontaktudvalget i august 2011, hvorefter kommunens klima, miljø og teknikudvalg foretager den endelige prioritering af midler. I denne forbindelse vil Lolland kommune i samarbejde med Vejdirektoratet vurdere hvad der kan indeholdes i den eksisterende bevilling og muligvis supplere denne med en ny ansøgning til den særlige cykeløpulje.
Lolland kommune
Henrik Egholm Jørgensen
Telefon 5467 6435
hejo@lolland.dk

Web-master
Søren Rosenberg Jensen
Telefon 4252 2607
mail@sorenrosenberg.dk
Rådgiver
Philip Rasmussen
Telefon 5137 6980
pr@byoglandskab.dk

Facebook
På udvalgte steder på de tre øer foreslås der etableret kyststier.
→ Andre cykelprojekter

Andre cykelprojekter

Billeder

Kontakt

Med trafikforliget fra 5. maj 2011 blev der bevilget midler til at gennemføre cykeløprojekter på Fejø, Femø og Askø i Lolland kommune og Drejø og Skarø i Svendborg kommune. Her på siden findes information om cykeløprojekterne på Drejø og Skarø.
Projektleder i Svendborg kommune
Klaus Johannesen
Telefon 6223 3055
klaus.johannessen@svendborg.dk